Градска управа за инспекцијски надзор

Градска управа за инспекцијски надзор2019-07-16T15:00:31+01:00

Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, доношење закључака о дозволи извршења, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим прописима Града. 

В. д. начелника управе: Игор Кривокапић, дипл. инж. грађ.  

Извештај о раду Градске управе за Инспекцијски надзор за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године. 

Извештај о раду за 2017. годину