У Управи се обављају послови који се односе на:
- планирање, припрему и израду нацрта буџета Града, планирање и праћење динамике остваривања прихода, израду процене прихода у текућој години, пројекцију средстава за наредну годину, извршење буџета, састављање консолидованог рачуна трезора буџета, праћење и анализу прихода буџета, припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода, праћење коришћења средстава за јавне и друштвене потребе Града, буџетско  рачуноводство, вођење помоћних књига основних средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других помоћних књига, обрачун плата, накнада и других примања за органе Града, благајничко пословање, израду нацрта прописа и других аката у вези са финансирањем Града и друге послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о буџетском систему.
Градска управа за финансије обавља и рачуноводствено - књиговодствене послове  месних заједница и води њихово материјално финансијско пословање, евиденције о учешћима грађана и уплатама самодоприноса.

Начелник Управе: Зоран Тодосијевић, дипл. економиста

Извештај о раду Градске управе за финансије за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Упутство за израду Одлуке о буџету града за 2018. годину

1. Упутство за израду буџета за 2018. годину Преузмите
2. Табеле за израду предлога финансијских планова за 2018. годину Преузмите
3. Упутство за припрему програмског буџета Преузмите
4. Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета Преузмите
5. Обрасци за програмски буџет Преузмите
6. Униформни програми и програмске активности ЈЛС Преузмите
7. Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета Преузмите
8. упутство за праћење и извештавање о учинку програма Преузмите
9. табеларни преглед плана масе за плате Преузмите
10. табела капитални пројекти Преузмите
11. Пример попуњених табела за програмски буџет Преузмите

Припрема буџета за 2014. годину за директне и индиректне буџетске кориснике града Чачка

Упутство за припрему буџета за 2014. годину.
Табеле за израду предлога финансијских планова за 2014. годину.

Накнада за заштиту и унапређење животне средине

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

Завршни рачун буџета града Чачка

За 2017. годину 

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину 

Финансијски извештај о извршењу буџета града Чачка за 2017. годину
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2017. године-31. децембар 2017. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2017. године до 31. децембра 2017. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2017. године - 31. децембар 2017. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Деталјан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године

За 2016. годину 

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину 

Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2016. годину
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2016. године - 31. децембар 2016. године
Извештај о примлјеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2016. године до 31. децембра 2016. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2016. године - 31. децембар 2016. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета

За 2015. годину 

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2015. годину 

Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2015. годину
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2015. године - 31. децембар 2015. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2015. године до 31. децембра 2015. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2015. године - 31. децембар 2015. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2015. годину

За 2014. годину 

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2014. годину 

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2014. године до 31. децембра 2014. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2014. године до 31. децембра 2014. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2014. године - 31. децембар 2014. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2014. годину
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2014. годину

За 2013. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2013. годину 

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2013. године до 31. децембра 2013. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2013. године до 31. децембра 2013. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2013. године - 31. децембар 2013. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2013. годину
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2013. годину


За 2012. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2012. годину 

Извештај великих оступања измедју одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2012.
године - 31. децембар 2012. године

Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца

и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду 1. јануар 2012. године - 31. децембар 2012.

године

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2012. године - 31.
децембар 2012. децембар 2012. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануар 2012. године - 31.
децембар 2012. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2012. годину
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2012. годину

За 2011. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2011. годину 

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2011.
године - 31. децембар 2011. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду 1. јануар 2011. године - 31. децембар 2011. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2011. године -
31. децембар 2011. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануар 2011. године -
31. децембар 2011. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета

За 2010. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2010. годину

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2010.

године - 31. децембар 2010. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала
и изврсеним отплатама дугова у периоду 1. јануар 2010. године до 31. децембар 2010.
године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2010. године до
31. децембра 2010. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануар 2010. године до 31.
децембра 2010. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2010. годину
ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године. 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године. 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године. 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.09.2015. године. 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2013. године до 30.09.2013. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2012. до 30.09.2012. године 

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2012 до 31.06.2012. године 

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2011 до 30.09.2011. године

Подаци о буџету града Чачка

Одлука о буџету града Чачка за 2019. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину ( I ребаланс) 
Одлука о буџету града Чачка за 2018. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2017. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2016. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2015. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину II ребаланс 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину I ребаланс

Одлука о буџету града Чачка за 2014. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину 
II ребаланс 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину 
I ребаланс

Одлука о буџету града Чачка за 2013. годину 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2012. годину