ЗАВРШЕНО !

Предмет јавног позива је пласирање слободних новчаних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава локалних власти код пословних банака које имају организационе делове  у Чачку.

Право учешћа у поступку имају правна лица која су регистрована за пружање предметних услуга. Понуде се састављају према упутству наручиоца.

Крајњи рок за достављање понуде  је 13.01.2022.године у 12 часова (да буду примљене на писарницу наручиоца).

Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца и на број телефона 032/309-007, сваког радног дана од 10 до 12 часова.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

2,. Конкурсна документација за достављање понуда за доделу уговора за инвестирање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора

Konkursna_deponovanje_2022