За уторак, 25. јун 2019. године, сазвана је 29. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраног одборника
2. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. годину
3. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
4. Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину
5. а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Арилје за 2018. годину
5. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Арилје број 515/2019од 21. фебруара 2019. године
6. а) Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
6. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године
7. Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
8. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
8. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године
9. а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину
9. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла 2019. године
10. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
10. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године
11. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину
11 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године
12. Извештај Градског већао раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. – 31.03.2019. године
13. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину
14. Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“Чачак за 2018. годину
15. Извештајо раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
16. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
17. Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину
18. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2018. годину
19. Извештај о раду установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину
20. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину
21. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
22. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2019. годину
23. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне полиције града Чачка за 2019. годину
24. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде ИИ реда на територији града Чачка за 2019. годину
25. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима
26. Предлог одлуке о измени одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав ПетковићДис“
27. Предлог одлуке о изменама одлуке о Градском правобранилаштву
28. Предлог решења о прибавлјању у јавну својину изградњом фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава
29. Предлог решења о прибавлјању у јавну својину изградњом топловода – вреловода у Љубићској улици и Улици „10“
30. Предлог решења о прибавлјању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима
31. Предлог решења о размени делова кп. бр. 3493 и кп. бр. 5161 обе КО Чачак
32. Предлог решења о размени делова кп. бр. 5708 и кп. бр. 5691/2 обе КО Чачак
33. Предлог одлуке о изменама Одлуке о изради Плана деталјне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“
34. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
35. Предлог решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
36. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2019/2020. години
37. Предлог одлуке о такси превозу
38. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибавлјању, располагању и управлјању стварима у јавној својини града Чачка
39. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском землјишту
40. Предлози за промену појединих чланова радних тела
41. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
42. Одборничка питања и одговори