Управа за урбанизам

У Чачку одржана седница Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине

Одбор за заштиту животне средине је одржао 23. јула седницу ван седишта Народне скупштине, у Чачку, на којој су се чланови Одбора информисали о капиталним инвестицијама из области заштите животне [...]

Градска управа за урбанизам оглашава јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за кп. бр. 438/1, 438/2, 725/1 и 725/2 КО Чачак

          На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука [...]

Go to Top