Управа за урбанизам

Обавештење о почетку израде Одлуке о допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом

 

Градска управа за урбанизам оглашава рани јавни увид Измена и допуна ПГР "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 [...]

Go to Top