Управа за инспекцијски надзор

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган [...]

Контрола доношења и спровођења Програма одржавања зграда

Законом о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/2016) уређено је управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, као и  права и обавезе власника [...]

Go to Top