Јавни позиви

Градска управа за урбанизам оглашава јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за кп. бр. 438/1, 438/2, 725/1 и 725/2 КО Чачак

          На основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука [...]

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту плана инвестиција града Чачка за 2020.годину

Град Чачак позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом нацрта плана инвестиција града Чачка за 2020.годину (у даљем тексту: Нацрт одлуке), и дају предлоге, [...]