КОНТРОЛА НАЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА

Комунална полиција је од почетка јула примила 13 обавештења од грађана за неуређење дворишта и плацева. Након утврђивања одговорности, власнике односно кориснике неуређених површина, комунална полиција упозори и усмено нареди које мере су потребне да исти предузму. За непоступање по изреченој мери у овом периоду издат је 1 прекршајни налог.

У наредном периоду наставља се вршење контроле уређења дворишта и плацева, а такође и да ли су упозорена лица поступила по издатом усменом наређењу.

КОНТРОЛА УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА

Комунална полиција је у претходном периоду примила већи број обавештења од грађана за неуређење дворишта и плацева. Чланом 40. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, прописано је да власници односно корисници земљишта, баште, воћњака, неизграђеног грађевинског земљишта и друге сличне површине су дужни да наведене површине одржавају у уредном стању и то тако да на овим површинама буде орезано зеленило, покошена трава, коров и шибље, покупљен отпад и слично.

Комунална полиција по прикупљању података, власнике односно кориснике наведених површина, упозори и усмено нареди да исте површине уреде. За непоступање по изреченој мери, издаје се прекршајни налог у износу од 10.000 динара за физичко лице.

Упозоравамо грађане да своја дворишта и плацеве одржавају у уредном стању.

ОШТЕЋЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КРУГУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Комунална полиција у обављању својих послова поступа по примљеним обавештењима, а где је у протеклом периоду било доста обавештења од управе Опште болнице у Чачку да возачи оштећују зелене површине установе, тако што паркирају и остављају возила на истим. Проблем је још већи када због падавина са зелене површине наносе блато на стазе.

Овим путем комунална полиција упозорава све возаче, да приликом саобраћаја у кругу опште болнице у Чачку своја возила не остављају и не крећу се по зеленим површинама, већ по за то одређеним местима. Новчана казна за поступање супротно градској одлуци, износи 10.000 динара за физичко лице, 30.000 динара за предузетнике, 60.000 за правно лице и 10.000 за одговорно лице у правном лицу.

САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА ЈКП “ВОДОВОД” ЧАЧАК

Спроводећи годишњи план рада за 2019. годину, Комунална полиција остварује успешну сарадњу са предузећем ЈКП „Водовод“ Чачак, и у дане 05. и 11.06.2019. године пружена је асистенција предузећу, као даваоцу услуге, приликом привременог ускраћивања испоруке воде. У оба случаја поступање је завршено успешно, на задовољство и корисника и даваоца услуге.

ЕФИКАСНО ДЕЛОВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Спроводећи и даље интензивну контролу неправилног одлагања отпада, Комунална полиција је брзом интервенцијом открила починиоца овог прекршаја, када је поред издавања прекршајног налога, контролисаном лицу усмено наређено да уклони неправилно одложен отпад.Комунална полиција и даље апелује на грађане да отпад одлажу у складу са прописима, а за сва потребна обавештења о начину одлагања свих врста отпада могу се обратити предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Контрола продаје пољопривредних производа ван пијаце

Комунална полиција је у периоду од 09. маја до 16. маја 2019. године у времену од 02,30 до 07,30 часова вршила контролу ванпијачне продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, на простору који гравитира ка зеленој пијаци и то у улицама Синђелићева, Светозара Марковића, Милоша Обилића и Железничка. Контрола је вршена на образложен захтев предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак, коме је поверено управљање пијацама.Том приликом пољопривредни произвођачи су обавештавани да своје пољопривредне производе могу да продају на предвиђеном, уређеном месту – на кванташкој пијаци у Љубићу.

До сада је комунална полиција поступала превентивно, а уколико буде основа у наредном периоду поступаће репресивно.

Интензивна сарадња комуналне полиције и ЈКП “Комуналац” Чачак

Спроводећи годишњи план рада за 2019. годину, Комунална полиција је остварила успешну сарадњу са предузећем ЈКП „Комуналац“ Чачак, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интензивним надзором локација са посудама за одлагање комуналног отпада, што утиче на правилно коришћење и очување посуда. У складу са одговарајућим одлукама утврђен је и поступак кажњавања несавесних корисника услуга, који посуде за одлагање комуналног отпада не користе на адекватан начин.

Након идентификације лица, по изрицању новчане казне и издавања прекршајног налога у складу са одговарајућом одлуком града Чачка, усмено се налаже прекршиоцу да о свом трошку уклони неадекватно одложен отпад, а уколико он то не учини предузеће ЈКП “Комуналац” уклања отпад о трошку лица која су отпад депоновала.

Посебан проблем представља бахато и несавесно понашање неодговорних појединаца, који уништавају и праве штету на посудама за одлагање комуналног отпада. Идентификацијом и кажњавањем оваквог понашања указујемо на бесмисленост оваквих поступака и надамо се да ћемо на тај начин свести овакве поступке на најмању могућу меру.

Примери ненаменског коришћења посуда за одлагање комуналног отпада 

Прекршиоци уклањају неправилно одложен кабасти отпад 

Бахато понашање, уништавање и прављење штете на посудама за одлагање комуналног отпада 

Контрола заузећа површине јавне намене

Комунална полиција је пред васкршње празнике почела интензивну контролу заузимања површине јавне намене код постављања типских тезги за излагање и продају робе (васкршњи накит и украси, производи домаће радиности и старих заната, сувенири, цвеће и друго у складу са празником) који се обавља у празничне и предпразничне дане, на простору Градског шеталишта и Скадарске улице на обележеним и нумерисаним местима.Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време и после ускршњих празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа површине јавне намене.

Контрола продаје пиротехничких средстава

Комунална полиција је у оквиру својих надлежности у предпразничне новогодишње дане приликом појачане контроле комуналног реда на површини јавне намене на тротоару у Скадарској улици затекла на кутијама изложена пиротехничка средства, намењена продаји, без присуства власника, па је исте привремено одузела и предала Одељењу противпожарне заштите ПУ Чачак.

Контрола одлагања отпада

Комунална полиција је, на захтев предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак, у периоду од 29. новембра и у првој половини децембра 2018. године вршила контролу одлагања отпада у месту Пријевор у Чачку, на локацији где се налазе постављене посуде за комунални отпад, јер је у претходном периоду констатовано је да су грађани одлагали грађевински отпад, комунални кабасти отпад, вртни отпад и опасан отпад из домаћинства у посуду која је предвиђена за одлагање комуналног отпада, а такође и изван ње.

Пре почетка контролисања, дана 29.11.2018. године предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак је извршило чишћење депонованог отпада изван посуда за комунални отпад, а онда је на локацији извршено постављање уређаја фотоклопка, који је бележио свако одлагање отпада.

Дана 12.12.2018. године увидом у фотоархиву констатовано је да су два лица из теретног возила депоновала већу количину грађевинског отпада у посуду за комунални отпад а један део и изван посуде. Одмах је започето са идентификацијом починилаца. Даљим радом констатовано је и утврђено које лице је користило наведено возило и депоновало грађевински отпад, и исти је позван у службене просторије комуналне полиције. Дотичном лицу је усмено наређено да се изврши чишћење депонованог грађевинског отпада, а како је лице предузетник истом је издат прекршајни налог за учињен прекршај у износу од 30.000 динара. Лицу је предочено на који начин се одлаже грађевински отпад у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом.

Уколико постоји потреба за информисањем о начину одлагања отпада, грађани могу контактирати предузеће које обавља комуналну делатност управљања комунални отпадом, и то на територији града Чачка, осим насељеног места Мрчајеваца, предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак, док на територији насељеног места Мрчајевци, делатност обавља предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.

У наредном периоду наставља се контрола одлагања отпада на истој локацији, а овим путем грађани се упозоравају да комунални отпад одлажу у складу са наведеном Одлуком.

Примена фотоклопке код контроле одлагања отпада - видео запис 

Контрола зимских башти

Упозоравају се власници угоститељских објеката са територије града Чачка, да за постављање зимских башти на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, грађевинском земљишту у јавној својини града и води и водном земљишту, морају имати одобрење надлежног органа, почев од 15.11.2018.године. Постављање зимских башти решењем одобрава орган управе Града надлежан за послове урбанизма.

Контрола заузећа површине јавне намене

Комунална полиција је пред новогодишње празнике почела интензивну контролу заузимања површине јавне намене код постављања типских тезги за излагање и продају робе (новогодишњи, божићни, васкршњи накит и украси, производи домаће радиности и старих заната, сувенири, цвеће, јелке и друго у складу са празником) који се обавља у празничне и предпразничне дане, на простору Градског шеталишта и Скадарске улице на обележеним и нумерисаним местима.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време и после новогодишњих празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа површине јавне намене.

Појачана контрола комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2018“

У периоду 14.-16.09.2018.године вршена је контрола комуналног реда приликом одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2018“ у Мрчајевцима.

Том приликом поступано је према више лица која су поступила по упозорењу и издатом усменом наређењу, а такође на лицу места је издато шест прекршајних налога за учињен прекршај.

Контрола продаје сезонских пољопривредних производа

На захтев РЈ Пијаца предузећа ЈКП Комуналац Чачак, коме је поверено управљање пијацама, у периоду мај-јул 2018.године у времену од 03 до 07,30 часова вршена је контрола ванпијачне продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, на простору који гравитира ка зеленој пијаци, и то у улицама Синђелићева, Светозара Марковића, Милоша Обилића и Железничка.
Том приликом пољопривредни произвођачи са робом, су упућивани на Кванташку пијацу у Љубићу, а три лица која нису поступили по упозорењу и усменом наређењу службеника комуналне полиције, су санкционисана на лицу места, издавањем прекршајног налога.

Санкционисање због депоновања животињских отпадака у посуду за комунални отпад

Дана 17.05.2018.године патрола комуналне полиције је приликом вршења редовне патролне активности, утврдила да је извршено депоновање животињских отпадака (крљушт од рибе, кожа, дроб, изнутрице ...) у посуду за комунални отпад у улици Др Драгише Мишовића, што је супротно Одлуци о комуналном реду и општем уређењу, за коју радњу је санкционисан прекршилац. Како је у питању било правно лице, издата су два прекршајна налога и то правном лицу у износу од 50.000 и одговорном лицу у правном лицу износ од 5.000 динара.Овим путем се упозоравају и остали власници трговинских радњи, који се баве продајом прерађевина од животињског порекла, да отпад одлажу на прописан начин.

Опасност од пожара

У претходном периоду комунална полиција поред обављања послова из своје надлежности, поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији, вршећи превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара и у вези са тим, спроведена је заједничка акција са Стручно-оперативним тимом за заштиту од пожара, при Градском штабу за ванредне ситуације у Чачку. Будући да је због високих дневних температура и изостанка падавина, повећан ризик од настанка и ширења шумских пожара и пожара на отвореном простору, током активности која је обављана од 07 до 22 часа, комунална полиција је апеловала на предузећа у области пољопривреде, пољопривредне произвођаче и грађане, да за време извођења пољопривредних и других радова којима могу изазвати пожар, исте обављају уз максималну опрезност и преузимају све неопходне мере заштите како би се избегао настанак и ширење пожара. Писмена обавештења истакнута су на јавним местима и то: просторије месне заједнице, домови, аутобуска стајалишта, амбуланте, школе, сеоске продавнице, спортске хале и др.

Услед наступајућих првомајских празника комунална полиција упозорава грађане да за време боравка у природи и паљења логорске ватре на отвореном, исту обављају уз максималну опрезност и предузимају све неопходне мере заштите, како би се избегао настанак и ширење пожара. Напомињемо да је, Законом о заштити од пожара, забрањено ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од шуме. Такође, Законом је, у овим случајевима, предвиђена и надокнада трошкова интервеција ватрогасно-спасилачких јединица и подношење захтева за покретање прекршајног поступка против лица која врше спаљивање.

КАО ПОСЕБНО ВАЖНО НАГЛАШАВАМО ДА ГРАЂАНИ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА ТРЕБА ОДМАХ ДА ПОЗОВУ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКУ ЈЕДИНИЦУ НА ТЕЛЕФОН 193.

БЕСПРАВНА СЕЧА СТАБАЛА НА ЈАВНОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ

Дана 31.03.2018.године у улици Бате Јанковића испред броја 74 дошло је до сече стабла липе и платана, без одобрења надлежног органа, што је утврђено приликом редовног патролирања, а уследиле су и пријаве грађана. Прикупљањем информација открили смо идентитет прекршиоца, који је дао изјаву и признање да је извршио сечење дрвећа без одобрења надлежног органа, односно да је поступио супротно члану 16.став 1.тачка 1.Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Службени гласник града Чачка“ бр.3/2018) а што је кажњиво чланом 26.став 4.одлуке, за који је прекршај комунална полиција издала прекршајни налог у износу од 10.000 динара за физичко лице.

Прекршиоцу је предочену да је дужан да надокнади штету уплатом одговарајућег новчаног износа Предузећу ЈКП „Градско зеленило, а на основу процена истог Предузећа, о чему су исти обавештени, а такође, о поступању је обавештено и предузеће ЈП „Градац“ Чачак и послат допис грађевинској инспекцији, везано за постављене билборде.

Упозорење на опасност појаве леденица

Комунална полиција апелује на грађане, да са крова и других спољних делова зграде који се граниче са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, власници односно корисници зграде, дужни су да уклањају леденице ради спречавања и отклањања опасности по живот и здравље људи и безбедности добара и околине.

За уклањање леденица са спољног дела зграде, који је у саставу одређеног стана а који је доступан за уклањање, одговоран је власник односно корисбик тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власници односно корисници зграде дужни су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се физичко лице ако не уклони леденице са крова или спољних делова зграде, предузетник у износу од 10.000 до 250.000 динара а правно лице од 50.000 до 1.000.000 динара.

Чачак, 02.03.2018.године НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Милена Јовановић

Контрола држања и извођења паса

Комунална полиција је у оквиру својих надлежности дана 01.02.2018.године вршила контролу извођења паса ван затвореног простора на површинама јавне намене и том приликом је у градском парку за извођење пса без заштитне корпе на њушци издато 5 прекршајних налога.

Такође у првом месецу текуће године комунална полиција је вршила контролу услова држања паса од стране власника односно држаоца и том приликом су за држање пса у дворишту супротно одлуци издата 2 прекршајна налога, за напуштање пса 3 прекршајна налога и за непријављивање нестанка или губитка пса у року од три дана 1 прекршајни налог.

Комунална полиција свакодневно сарађује са службом РЈ „Зоохигијена“ предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак, где на терену по уочавању напуштеног пса исте обавештава о локацији. Служба након утврђивања власника пса, обавештава комуналалну полицију која предузима мере у складу са Одлуком о обављању зоохигијене.

Комунална полиција ће у наредном периоду и даље спроводити контролу, а овим путем упозоравамо и апелујемо на грађане да своје кућне љубимце држе у складу са градским одлукама, да приликом извођења паса исте воде са поводником и заштитном корпом на њушци и да сваки нестанак или губитак пса пријаве у року од три дана предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Контрола нарушавања комуналног реда за новогодишње и божићне празнике

Комунална полиција је у оквиру својих надлежности у предпразничне дане појачано вршила контролу нарушавања комуналног реда и то је акценат био на контролу заузећа површина јавне намене и површина у јавном коришћењу у улицама Скадарска, Синђелићева и Градско шеталиште. Поводом програма „Дочек Нове 2018.године“ који је организован од стране Дома културе и Града Чачка, на градском тргу, комунална полиција је са потребним бројем службеника одговорила на додељен задатак контроле комуналног реда и својим присуством обезбедила да се програм успешно одржи. Превентивне мере које су предузимане биле су углавном за паљење пиротехничких средстава.

Такође у овом периоду је био смањен број позива грађана везано за нарушавање комуналног реда, а исконтролисан је и рад јавних служби, где је констатовано да није било примедби на њихов рад.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време новогодишњих и божићног празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа јавних површина.

Упозорење власницима изгубљених животиња

Комунална полиција упозорава све власнике односно држаоце, који изгубе животињу, да су дужни да тај губитак без одлагања, а најкасније у року од три дана, од дана губитка животиње, пријаве предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак, радним данима у времену од 07 до 15 часова, на број телефона 064/8148115, руководиоцу РЈ Зоохигијена Александру Максимовићу.

За непоступање по наведеном, сходно члану 29.Одлуке о обављању делатности зоохигијене („Службени гласник града Чачка“ бр.17/2017) комунални полицајац ће издати прекршајни налог у износу од 10.000 динара физичком лицу, ако као власник, односно држалац који изгуби животињу тај губитак, без одлагања а најкасније у року од три дана од губитка животиње не пријави надлежном предузећу.

Како је у току сезона лова, упозоравају се власници ловачких паса да по завршетку лова псе држе у складу са одлуком, како исти не би причињавали штете власницима домаћих животиња на сеоском подручју.

ПОСТАВЉАЊЕ ЗИМСКИХ БАШТИ

Упозоравају се власници угоститељских објеката са територије града Чачка, да за постављање зимских башти на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, грађевинском земљишту у јавној својини града и води и водном земљишту, морају имати одобрење надлежног органа, почев од 15.11.2017.године. Постављање зимских башти решењем одобрава орган управе Града надлежан за послове урбанизма.

КОНТРОЛА ОЧИШЋЕНИХ ДЕПОНИЈА

У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу, у смислу забране стварања дивљих депонија на површинама јавне намене и другим површинама, по истој Одлуци. На местима где су биле формиране депоније, простор је очишћен од стране предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак, а комунална полиција је појачала контролу на тим местима.
Грађани се упозоравају да не бацају смеће ван посуда за смеће, да не депонују смеће и отпадни материјал на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и другим површинама, већ да се за одлагање истог обрате надлежном предузећу за то подручје, предузећу ЈКП "Комуналац" Чачак или ЈКП "Моравац" Мрчајевци.

Појачана контрола комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду одржавања манифестације "КУПУСИЈАДА 2017"

Комунална полиција Града Чачка је 15., 16. и 17. септембра 2017. године током одржавања манифестације "Купусијада 2017" у Мрчајевцима поступала превентивно на пословима из надлежности Комуналне полиције и то првенствено на пословима одржавања комуналног реда и то вршила контролу: заузећа јавних површина супротно Одлуци о комуналном реду и општем уређењу Града Чачка, бацање смећа и отпадног материјала, просјачења. Током трајања манифестације изречено је 138 усмених упозорења, 7 писмених упозорења и том приликом сачињено 7 записника о извршеној контроли.

Контрола обављања аутотакси превоза

Дана 16.08.2017.године комунална полиција је вршила контролу обављања аутотакси превоза у складу са Одлуком о аутотакси превозу на територији града Чачка. Том приликом је извршено 26 контрола, где је у пет случајева констатовано да је поступано супротно Одлуци и против тих лица биће поднет захтев за покретање прекршајног поступка.

ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА

У претходном периоду комунална полиција поред обављања послова из своје надлежности, поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији, вршећи превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара.У вези са тим, спроведена је заједничка акција Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара, при Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка, и комуналне полиције града Чачка. Будући да је због високих дневних температура и изостанка падавина, повећан ризик од настанка и ширења шумских пожара и пожара на отвореном простору, током активности која је обављана од 07 до 22 часа, комунална полиција сарађивала је са грађанима, председницима месних заједница, шефовима месних канцеларија, правним лицима, градским органима, организацијама и службама, које смо обавештавали, усмено и писмено упозоравали да не пале стрне усеве, смеће и биљне остатке на отвореном простору. Писмена обавештења истакнута су на видним местима и то: просторије месне заједнице, домови, аутобуска стајалишта, амбуланте, школе, сеоске продавнице, спортске хале и др.
Преузмите обавештење 

УСПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ РЕДА

У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу и успостављање комуналног реда на зеленој пијаци и у улицама које гравитирају око зелене пијаце. Том приликом сва лица која су извршила заузеће јавне површине без одобрења надлежног органа су упозорена и усмено наређена да уклоне изложену робу, а за учињен прекршај издата су три прекршајна налога.

У сарадњи са комуналном инспекцијом спроведена је и контрола нелегалног промета дувана и дуванских производа и том приликом је затечено и привремено одузето од нн.лица 1.7 кг резаног дувана.

У наредном периоду вршиће се и даље појачана контрола на истим локацијама.

КОНТРОЛА ПРОДАЈЕ СЕЗОНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу, успостављање комуналног реда и ревитализације Кванташке пијаце у Љубићу, по захтеву предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак. Кванташка пијаца се налази на простору пијаце у Љубићу и отворена је од 02 часова сваког дана.

Овим путем и упозоравамо грађане да продају не врше у улицама које гравитирају око зелене пијаце, јер се у раним јутарњим часовима прави гужва у саобраћају и бука која омета мир грађана, већ на то одређеном месту.

Успешно завршена здружено методичко показна вежба "Пријевор 2017"

Дана 18.05.2017. год у Пријевору у близини ОШ "Божо Томић" успешно је завршена здружено методичко показна вежба "Пријевор 2017" , чији је био циљ провера спремности у гашењу пожара на отвореном, као и пружање прве помоћи угроженим лицима и спасавање материјалних добара.

У показној вежби учествовала је и комунална полиција, а све у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији .

Комунална полиција интезивно ради на сузбијању стварања дивљих депонија

У протеклом периоду Комунална полиција града Чачка је интезивно деловала како на градском тако и на сеском подручју у откривању и санкционисању прекршиоца који врше депонавање разног отпада на недозвољеним местима и тиме доприносе стварању дивљих депонија.

Издато је девет прекршајних налога због депоновања отпада на недозвољеним местима и то осам за физичка лица и један за предузетника.

Предвиђене новчане казне за наведени прекршај износе:

- за правно лице новчана казна износи 50.000,00 динара, као и за одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000,00 динара
- за предузетника новчана казна износи 25.000,00 динара
- за физичко лице 5000,00 динара.

Сва лица која буду санкционисана, комунални полицајац им издаје и усмено наређење којим налаже да уклоне депоновано смеће и отпадни материјал.

Опасност од леденица

Упозоравају се власници односно корисници зграде, односно посебних делова зграде, да су дужни да уклањају леденице са крова и других спољних делова зграда која се граниче са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и околине. За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, односно корисник, тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власници односно корисници зграде, односно посебног дела зграде дужни су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова јавних површина.
(по члану 11.Одлуке о комуналном реду и општем уређењу („Службени лист града Чачка“ бр.11/15 и 26/16))

Помоћ и збрињавање старијих лица

Комунална полиција поступајући по пријави грађанина из надлежности комуналне полиције у Чачку у Бањици, затекла је 26.01.2017. године лице П.М. 1937.годиште које је по процени патроле било потребно збринути у прихватилиште. Након консултације са стручним тимом Центра за социјални рад и интервенције службе хитне помоћи, извршен је неодложан смештај лица у прихватилиште.

Контрола уклањања снега и леда

Комунална полиција у претходном периоду је вршила контролу избацивања снега и леда на тротоар или коловоз у улицама Булевар Танаска Рајић (бивша Ђорђа Томашевића), Булевар Ослобођења, Др. Драгиша Мишовић и Ђакона Авакума, где је одлуком прописано да је забрањено одлагање снега и леда на коловозним површинама. За учињен прекршај издају се прекршајни налози: за физичко лице у износу од 5.000 динара, предузетнике 25.000 динара, правно лице 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу 5.000 динара.Обавештавају се власници односно корисници да су у обавези да уклањају снег и лед са тротоара испред стамбених зграда индивидуалног и колективног становања и пословних просторија.

Контрола нарушавања комуналног реда за новогодишње празнике

Комунална полиција је пред новогодишње празнике почела интензивну контролу заузимања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу код смештаја и излагања робе, амбалаже и других ствари (ногодишњи украси, књиге и друга роба...) у улицама Скадарска, Синђелићева и Градско шеталиште.
Такође у сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације при Министарству унутрашњих послова, врши се контрола продаје пиротехничких средстава.Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време и после новогодишњих празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа јавних површина.

Контрола заузећа јавних површина

Комунална полиција је од 28.новембра почела интензивну контролу заузимања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу код смештаја и излагање робе, амбалаже и других ствари (апарати за кокице, расхладни уређаји, сталци за излагање робе, рекламни панои, жардињере, баште угоститељских објеката...) том приликом је поступано према више лица затечених у прекршају која нису имала одобрење надлежног органа. Предузетницима за учињен прекршај издају се прекршајни налози у износу од 25.000 динара у складу са одлуком.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција и у наредном периоду вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа јавних површина.

Контрола продаје пољопривредних производа

Комунална полиција је почетком новембра почела интензивну контролу продаје пољопривредних производа ван пијаце на јавним површинама и површинама у јавном коришћењу и том приликом је поступано према више лица затечених у прекршају, којима су издати прекршајни налози у износу од 5000 динара.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција и у наредном периоду вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда а да грађани који имају пољопривредне производе могу исте продавати на зеленој пијаци на којој има слободних тезги, а за све информације могу се обратити управи пијаце ЈКП „Комуналац“ Чачак која се налази у кругу зелене пијаце.

Заједничка акција комуналне инспекције и комуналне полиције

Дана 28.10.2016.године службеници комуналне инспекције и комуналне полиције су спровели појачану контролу нелегалног промета дувана и дуванских производа на Зеленој пијаци у Чачку и прилазним улицама, том приликом је затечено и привремено одузето од нн.лица 4,75кг резаног дувана.

У наредном периоду у заједничким акцијама вршиће се и даље појачана контрола нелегалног промета дувана и дуванских производа.

Појачана контрола комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2016“

Обавештавамо грађане да ће комунална полиција вршити појачану контролу комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду од 16.09. - 18.09.2016.године код одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2016“.

На контролисаном простору забрањено је :

- Бацати хартију и друге отпатке ван посуда за смеће или на други начин стварати нечистоћу
- Користити јавне површине за смештај и излагање робе, амбалаже и других ствари изузев када се то ради по посебним прописима или одобрењу надлежног органа
- Вршити и друге радње које утичу на чистоћу јавне површине и околине.

Патроле комуналне полиције обављаће контролу ауто-такси превоза у сарадњи са инспекцијом за локални превоз и путеве и припадницима саобраћајне полиције

Спровођење појачане контроле ауто такси превоза и осталог вршиће се у складу са Одлуком о ауто такси превозу на територији Града Чачка, са акцентом на такси возаче који обављају такси превоз на релацији Чачак-Гуча, на локацији у улицама Железничка, Ломина, Милете Ћурчића, 9 Југовића идр. у периоду од 10.08.2016. до 14.08.2016. активним присуством комуналне полиције.

Обавештавамо грађане да ће комунална полиција вршити појачану контролу комуналног реда на простору у оквиру СЦ „Младост“ у периоду од 15.06.-01.09.2016.год. На контролисаном простору забрањено је :- Увођење паса и мачака на јавна купалишта
- Паркирање и вожња свих врста возила по зеленим површинама
- Бацати хартију и друге отпатке ван посуда за смеће или на други начин стварати нечистоћу
- Користити јавне површине за смештај и излагање робе, амбалаже и других ствари изузев када се то ради по посебним прописима или одобрењу надлежног органа.

Поред обављања редовне патролне активности, комунална полиција ће вршити појачан надзор везано за следеће радње:

-Паљење смећа и другог отпадног материјала у двориштима или на јавним површинама и површинама у јавном коришћењу
-Продаја пољопривредних и других производа ван пијаце на јавним површинама и површинама у јавном коришћењу
-Извлачење и растурање течног стајњака из објеката, фарми и индивидуалних домаћинстава
-Неодржавање дворишта стамбених и пословних зграда и неизграђених грађевинских парцела од стране власника, односно корисника.

Обавештење: 

Услед наступајуће сезоне пољопривредних радова повећана је опасност од појаве пожара па ће бити појачана контрола паљења сасушене траве, жбунасте вегетације и биљног и осталог отпада како на градском тако и на сеоском подручју.